Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Ankaret 23 kallas härmed till extra föreningsstämma den 15 september kl. 19.00

Föreningsstämman kommer att hållas på gården. Vid sämre väder flyttar stämman in till fam. Carlander i källarlägenheten

Dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

7. Fastställande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Mötet avslutas

Märkning av källar- och vindsförråd

Styrelsen har inlett ett arbete med att se över märkningen av källarförråd och vindsförråd för att göra numreringen mer logisk.

För att kunna strukturera upp detta påminner vi igen om att ni måste märka upp era förråd med lägenhetsinnehavarens namn samt lägenhetsnummer (enligt Skatteverket). Detta skall vara gjort senast söndag den 13 sepember.

Tack på förhand!

Ny Styrelse!

Nu är föreningens nya styrelse på plats!

Anders, Felix och Torbjörn är kvar sedan tidigare, och nytillkomna ledamöter är Sandra, Andreas och Jakob. Fullständiga namn återfinns under fliken ”Föreningen”, och som vanligt är det e-post styrelsen@ankaret23.se som gäller för kontakt med styrelsen.

Vi återkommer efter semestern med mer information om vad som är på gång i föreningen!