Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Ankaret 23 kallas härmed till extra föreningsstämma den 15 september kl. 19.00

Föreningsstämman kommer att hållas på gården. Vid sämre väder flyttar stämman in till fam. Carlander i källarlägenheten

Dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

7. Fastställande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Mötet avslutas

Bookmark the permalink.

Comments are closed